چوب
درموردصنایع چوب 

چکیده

فشار های محیطی باعث انتقال اختیاری آرسنات مس اسید کرومیک از ذخایر چوبی در کاربری های مسکونی در ایالات متحده شده اند . تولید اولیه ذخایر آلی مس به صورت رپلاکرونیت ایجاد شده اند . اما این ذخایر نمی توانند راه حل دائم برای همه مسائل مربوطه باشند . بسیاری از مسائل شامل : وجود مس در محیط های آلی فساد تدریجی آنها می باشد

. مواد غیر آلی  مسی به طور کلی از کپک زدن جلوگیری می کند بنابراین ما هنوز نیاز مند ارزیابی راه حل های مناسب به منظور منشا یابی آن ها از ذخایر چوبی آلی هستیم ، در این مطالعه شش نرم چوب و شش سخت چوب به تساوی ارزیابی می شوند آن ها در برابر موریانه مورد بررسی واقع شده اند ، از دست رفتن بالای آنها در مقابل جاذبه ویژه باعث ایجاد یک رابطه معکوس در چوب های نرم بومی شده است . همچنین کاج های زرد جنوبی و نیز کنده های چوبی دوگلاس فر رابطه مثبت را در رابطه با گونه های چوبی از خود نشان داده اند . که بعد از ارزیابی شامل یک درصد بورات چوبی مقاوم به آب در کاج های جنوبی بوده اند . گونه های سدر سفید ، کاج ، سرخدار نیز مقاومت های بالایی از خود نشان داده اند .

ارزیابی NHA نشان داد که گونه های چوبی مقاوم از نظر طبیعی گرم سیری و بومی باعث کاهش فعالیت فلاویپس شده و با تیمار های موثر این کار انجام می شود .

مقدمه :

نمونه های بسیاری از چوب ها دارای دفاع طبیعی مخصوص در برابر حشرات و دیگر گونه ها هستند این مسئله برای محیط های گرم سیری نیز صادق است زیرا هیچ گونه فصل یخ بندانی برای کاهش آفات و حشرات وجود ندارد ، اگر چه تمامی درختان و گونه ها باعث ایجاد یک نوع دفاع طبیعی در برابر آفات شده است هدف از صنعت حفظ چوب باید بهره برداری از مکانیسم های دفاعی گونه های مقاوم چوبی یا استفاده از چوب های مقاوم باشد با استفاده از ترکیباتی که تا کنون یافته شده است اثرات محیطی به حداقل رسیده و هنوز برای حشرات سمی است . یکی از اهداف این مطالعه حاصل کردن اطلاعاتی راجع به مقاومت طبیعی انواع مختلفی از گونه های گرم سیری و بومی در برابر تغذیه موریانه و نیز بررسی چگونگی مقاومت آنان می باشد ، مقاومت طبیعی چوب ها در برابر موریانه ها رابطه مستقیم با نوع گونه دارد . مطالعه ای که در 2004 انجام شد در رابطه با سرعت مصرف چوب گونه های مختلف تحت شرایط خارج از آزمایشگاه بود که رابطه ویژه ای بین تراکم چوبی و خوردگی موریانه پیدا نکرد . اما پژوهشگران اهمیت سختی چوب در برابر خوردگی نیز توجه کرده و نتیجه گرفتند که تراکم چوب ها فاکتور مهم در تعیین میزان خوردگی است زیرا رابطه عکس با این قضیه دارد . هدف مهم از این آزمایش مقایسه مقاومت در برابر موریانه گونه های اصلی تیمار شده با گونه های تیمار نشده نیز بود . مطالعه مشابهی همچنین توسط Esenther نیز اشاره به همین مقایسه داشت که نه تنها بین گونه های خاص بود ، بلکه بین گونه های گرم سیری و غیر گرم سیری نیز بود . هدف سوم  ارزیابی تاثیر سن درختان در خوردگی توسط موریانه بود بخشی از چوب های سدر زرد آلاسکا از منابع مختلفی مورد استفاده قرار گرفتند کنده های یک گروه سن کمتر از 5 سال داشتند در حالی که از گروه دیگر بیش از 20 سال بود . فرضیه ای در این رابطه بر اساس مطالعه رادمن ارائه شد که با  افزایش سن درخت مواد اسخراجی آن ها نیز افزایش می یابد . مقاومت طبیعی چوب های زرد آلاسکا عمدتا تحت تاثیر روغن های متولیز هایی است که تولید می کنند و نیز وجود مواد آلی شیمیایی از قبیل ترپونویید ، کونیون و .. . . . . . می باشد . روغن های معروف به پنویید ها باعث ایجاد بو در درخت می شوند فرضیه این است که همچنان که این درخت پیر تر می شود میزان روغن یا عصاره تبخیر و از بین می رود . و از این رو درخت در برابر حمله قارچی و موریانه آسیب پذیر می شود.

دیگروت در سال 2000 مقاومت در برابر پوسیدگی طبیعی درختان سخت چوب را با درختان سدر زرد آلاسکای زنده و مرده مورد آزمایش قرار داد و به این نتیجه رسید که درختان زنده و آن هایی که کمتر از 80 سال عمر دارند مقاومت بالایی دارند .

مواد و روش ها :

آزمایش و تست موریانه ها در گونه های چوبی :

بطری های شیشه ای که به صورت تقریبی 12 گرم خاک و 15 میلی لیتر آب مقطر پر شده و سپس بهمدت 45 دقیقه در اتوکلاو قرار می دهند بطری خاکی که به کار می رود بهتر است در محیطی باشد که موریانه ها در آن یافت شده ونیز مواد لازم برای زنده ماندن آن وجود داشته باشد ، فلاویبس های جمع آوری شده از همان جنگل ها در طی ژوئن و جولای و آگوست 2003 از مقواهایی استفاده کرده که با قارچ های قهوه ای کشت شده بودند ( Gloeophylhum trabeum ) .

 سپس موریانه ها در محیط  رطوبتی کنترل شده تا زمانی که آزمایش شروع شده نگه داری شدند . بعد از آن که موریانه ها را از مقوا جدا کردند275 موریانه را به بطری های خاکی بعد از این که سرد شدند افزودند ، نمونه های چوبی را به صورت 10-4 میلیمتری قطع و از نظر طولی باید 40 میلیمتر داشته باشند . همه این کنده های آزمایشی در دمای 27 درجه و رطوبت نسبی 70 % تا 12.9 % از رطوبت تعادل نگه داری شده و قبل از این که آن ها را به بطری افزوده شوند وزن شدند دانه آگار در بیشتر کنده های آزمایشی به صورت طولی قرار گرفتند روش های نمونه برداری را با الهام از استاندارد های آمریکایی با استفاده از محیط کشت های کنده چوبی انجام داده اند و این در حالی بود که جامعه آمریکایی برای نمونه برداری استاندارد های مواد اصلی برای ارزیابی مواد سلولزی مقاوم د برابر موریانه استفاده میکرد . عمده چوب ها گونه های کاج زرد جنوبی دوگلاس فیر ، پالزینا ، بانوا و . . . بود بلوک های سدر زرد آلاسکا به صورت چند طبقه I ، III  طبقه بندی می شوند و بعد از 20 سال از بین می روند .

تیمار موادحفاظتی :

کنده های کاج جنوبی با مواد حفاظتی در خلا نگه داری شده اند که 1 % نفتانات مس WB 1 % اورات مس و 1 % NHA   بود کنده های دوگلاس فر نیز به همان روش تیمار شده اند که بسیار شبیه به آزمایش قبلی بود . متوسط نگه داری این مواد در جدول 2 آمده است . این بلوک ها سپس خشک شده ودر شرایط 20 % RH  و 12.9 % رطوبت تعادل قبل از افزوده شدن به بطری های موریانه نگه داری شده اند . این بطری ها با همین شرایط به مدت 28 روز نگه داری وسپس پژوهش های کل به عمل آمد . اگر همه موریانه ها از بین بروند آن ها را از بطری بیرون ریخته و تعداد روز ها را تا 100 % کشته شدن آن ها محاسبه می کنند .

تجزیه و تحلیل کاهش توده ای :

در اواخر هفته  چهارم کنده ها جمع آوری شدند و در RH  70 % حفظ شده اند بعد از این که سطح رطوبت آن ها اندازه گیری شد این آزمایش 3 فاکتور را تعیین می کرد 1- مرگ و میر موریانه ها 2 – جاذبه سریع 3 – درصد خسارت

که بر اساس شاخص غیر پارامتری ضریب محاسبات بود که نشان می دهد که اختلاف کلی در طبقه بندی و ...... می باشد عمده محاسبات بر اساس گروه بندی بود که گروه های تیمار شده چوبی به وسیله آنالیز های غیر پارامتری واریانس بود .

نتایج و بحث :

آزمون موریانه :

آزمون های مقاومت در برابر موریانه که در کاج ها انجام شد میزان خسارت همه جانبه را در نظر می گرفت که تا کنون در هیچ گونه درختی گرم سیری در سراسر آمریکای جنوبی و مرکزی با کمترین آسیب موریانه مورد بررسی قرار گرفته بود .

به جز چوب های سدر آتلانتیک که هیچ گونه آزمایشی بر روی آن نشد گونه های چوبی در سراسر آمریکای جنوبی پایین ترین صدمه در مقابل موریانه داشتند داده های چوب های نرم چوبی رابطه مثبت را بین میزان درصد خسارت ومرگ ومیر موریانه ها نشان نداده اند اما روابط معکوس بین سنگینی مخصوص و مرگ ومیر ظاهری در نمونه های بومی داشت . فرضیه که چوب ها باسنگینی بالا دارای مقاومت بیشتری در برابر فلاویپس ها دارند رابطه مثبت داده های مرگ و میر گونه های سخت چوب داشت و نیز رابطه مستقیمی با درصد میزان خسارت داشت . امروزه بسیار واضح است که درصد بسیار بالایی از مرگ ومیر موریانه ها در بطری هایی باجاذبه مخصوص بوده است . به هر حال این گراف ها بر اساس گونه های چوبی انتخاب شده برای آزمایش بوده اند تست موریانه Esthnr از مقاومت طبیعی 21 گونه بومی و خارجی رابطه مثبت بین مقاومت در برابر گونه های چوبی را نشان می داد که از 8 گونه خارجی که عمدتا کاج های استرالیایی در برابر موریانه از چندین گونه بومی چوبی بوده اند که اقاقیای سیاه میزان آن را نشان می داد 

  

آنالیز های مقاومت طبیعی :

سن کنده های آلاسکایی آزمایش شده اثر ویژه ای بر مقاومت موریانه در مطالعات اولیه نداشتند با مقایسه میزان خسارت میانگین میزان مرگ ومیر موریانه ها در این مطالعه تایید می گردد و از این نظر اختلاف ویژه ای بین کنده ها را آشکار می سازد اگر مواد حاصل از گونه های آلاسکا مقاوم به موریانه بودند پس این نتیجه باعث کاهش احتمال این می شود که سن آن ها به سرعت از مرگ آن ها نشات می گیرد . دوتا از کنده هایی چوب کمتر از 5 سال داشتند و دو تای آن ها 20 سال داشتند سدر های آلاسکا از مقاوم تا ضعیف در برابر موریانه ها طبقه بندی شده اند زمانی که دگروت به پتانسیل بالقوه برای بهره برداری از چوب های خشک نظر افکند مقاومت آن ها را در بسیاری از گونه های زنده و مرده مقایسه کرد . در نمونه برداری آنها که بیشتر در مورد تجزیه قارچی بود گونه G traheam را انتخاب کردند که درختان زنده را از 80 سال مورد توجه قرار دادند . کنده های آلاسکا که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت در کتاب های قبلی نیز بسیار آمده بود تا بالای آن را در مقابل موریانه نشان می داد واین در حالی بود که گونه های آلاسکا در بیشتر مناطق خلیجی می سی سی پی یافت می شدند .

مقاومت و دوام کنده های تیمار شده :

حتی در شرایط نگه داری این کاج های جنوبی نشان داده اند که درصد کاهش خسارت در آنها بسیار حائز اهمیت است گونه های چوبی تیمار شده با NHA نیز به صورت ویژه ای تیمار شدده اند کنده های کاج جنوبی نیز درصد خسارت کمتری نسبت به گونه های دیگر داشتند اما در مطالعه بسیاری از گونه های چوبی ، داخلی و خارجی این گونه ها دارای دوام طبیعی بالایی هستند همه کنده ها دارای مقاومت متفاوت به جز دوگلاس فر های تیمار شده بود که از این رو رابطه ویژه ای با درصد رطوبت و دیگر شاخص ها داشتند این عملکرد رابطه بسیار مثبت با تراکم آن ها در تیمار های جذبی بودند NHA و CU-NAPH نیز بسیار خوب برای تیمار ها عمل می کنند که از این رو پتانسیل بالقوه آن ها در مقاومت در برابر موریانه ها حائز اهمیت است .

  

 درجه بندی از نظر مقاومت :

طبق تست های کنده های خاکی به عمل آمده استاندارد چوب های تیمار نشده مانند سرو کوهی ، ارسیما و سدر های سفید مقاومت طبیعی بالایی دارند . گونه های زرد آلاسکا ، هملوک و . . . در طبقه متوسط قرار می گیرند . و کاج های زرد جنوبی نیز مقاومت پایین تری دارند . در حالی که گونه های بالزا هیچ گونه مقاومتی نشان ندادند .       

3.5 ارزیابی تست موریانه :

تنظیم زمانی آزمایش موریانه نقش مهمی در کمبود فقدان خسارت های جزیی در چوب های سدر بازی می کند که در زمستان در مقابل غذا یابی گرمای تابستان انجام می گیرد . میزان مرگ ومیر مشاهده شده در تست های موریانه ای در زمستان کمتر از تابستان انجام شده که از این رو کنده های چوبی میزان خسارت کمتری را نشان داده اند . طبق استاندارد ASTM   اگر موریانه ها در یک هفته جان سالم به در بردند آن ها به اندازه کافی تنومند شده و از این رو در اواخر فصل می توان آن ها را آزمایش کرد .

آنالیز های آماری :

انجام شده در رابطه بین مرگ و میر موریانه ها ، خسارت از دست رفت و تراکم خاص با استفاده از طبقه بندی ویژه ای انجام شد طبق این تست درصد از دست رفت و درصد مرگ و میر نیز محاسبه شد درصد مرگ و میر و جاذبه خاص نیز رابطه معکوسی با میزان مثبت خوردگی چوب داشت ضریب آن ها بر اساس شش گونه چوبی حاصل شده بود که بدین صورت می باشد ( R = 0/94 خوردگی),

0/0048 Value( مرگ و میر)

نتیجه گیری :

ارزیابی مقاومت در برابر موریانه ها در گونه های بومی و گرم سیری در حفظ صنعت تولید چوب بسیار مهم بوده و چون بیشتر در کاهش آبشویی بالقوه مواد شیمیایی چوب ها و نیز محیط منعکس می باشد می توان آنها رابسیار مهم در نظر گرفت در استفاده از این چوب ها در مسکن سازی میزان مواد حفاظتی افزوده شده و مورد نیاز به حمایت از آن ها در طول زمان کاهش یافته است .

این نتایج نشان می دهد که گونه های چوبی بومی و گرم سیری مقاوم به حمله موریانه ها به وسیله فلاویپس هستند و می توانند جانشینی موثر برای الوار های تیمار شده باشند .

منابع :

Annual Book of Standards, vol. 4.10. American Society for Testing

and Materials, West Conshohocken, Pennsylvania, USA, pp. 430–432.

AWPA, 2003. Standard method of testing wood preservatives by

laboratory soil block cultures. E10-01. In: Annual Book of AWPA

Standards. American Wood Preservers’ Association, Selma, Alabama,

USA, pp. 419–429.

Beal, R.H., Carter, R.L., Southwell, C.R., 1974. Survival and feeding of

subterranean termites on tropical woods. Forest Products Journal 24,

44–48.

Chen, G.C., Esenther, G.R., Rowell, R.M., 1986. Termite resistance of

wood treated with copper (II) compounds derived from tri- and

dialkylamine-boric acid complexes. Forest Products Journal 36, 18–20.

Chudnoff, M., 1984. Tropical Timbers of the World. Agricultural

Handbook 607. US Department of Agriculture, Forest Service,

Washington, DC, USA.

Cornelius, M.L., Bland, J.M., Daigle, D.J., Williams, K.S., Lovisa, M.P.,

Connick Jr., W.J., Lax, A.R., 2004. Effect of a lignin-degrading fungus

on feeding preferences of formosan subterranean termite (Isoptera:

Rhinotermitidae) for different commercial lumber. Journal of Economic

Entomology 97, 1025–1035.

DeGroot, R.C., Woodward, B., Hennon, P.E., 2000. Natural decay

resistance of heartwood from dead, standing yellow-cedar trees:

laboratory evaluations. Forest Products Journal 50, 53–59.

Esenther, G.R., 1977. Nutritive supplement method to evaluate resistance

of natural or preservative wood to subterranean termites. Journal of

Economic Entomology 70, 341–346.

Flynn Jr., J.H., Holder, C.D., 2001. A Guide to Useful Woods of the

World, second ed. Forest Products Society, Madison, WI, USA.

Forest Products Laboratory, 1999. Wood handbook: wood as an

engineering material. General Techical Report FPL–GTR–113, US

Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory,

Madison, WI, USA.

Grace, J.K., Yamamoto, R.T., 1994. Natural resistance of Alaska-cedar,

redwood, and teak to Formosan subterranean termites. Forest

Products Journal 44, 41–45.

Green III, F., Kuster, T.A., Ferge, L., Highley, T.L., 1997. Protection of

Southern Pine from fungal decay and termite damage with N,Nnaphthaloylhydroxylamine.

International Biodeterioration & Biodegradation

39, 103–111.

Harris, A.S., 1984. Alaska-cedar (Chamaecyparis nootkatensis (D. Don)

Spach). An American Wood; FS–224. US Department of Agriculture,

Forest Service, Washington, DC, USA.

Highley, T.L., 1995. Comparative durability of untreated wood in use

above ground. International Biodeterioration & Biodegradation 35,

409–419.

Hollander, M., Wolfe, D.A., 1999. Nonparametric Statistical Methods.

Wiley, New York, USA.

Kartal, N., Burdsall Jr., H.H., Green III, F., 2003. Accidental Mold/

Termite Testing of High Density Fiberboard (HDF) Treated with

Borates and N’N-naphthaloylhydroxylamine (NHA), Document No.:

IRG/WP/03-10462. International Research Group on Wood Preservation,

Stockholm, Sweden.

Nzokou, P., Kamdem, D.P., Freeman, M., 2002. Water-borne Copper

naphthenate: An Emerging Wood Preservative. Document No.: IRG/

WP/02-30280. International Research Group on Wood Preservation,

Stockholm, Sweden.

Peralta, R.C.G., Menezes, B., Carvalho, A.G., Aguiar-Menezes, E., 2004.

Wood consumption rates of forest species by subterranean termites

(Isoptera) under field conditions. Sociedade de Investigac-o˜ es Florestais

28, 283–289.

Rudman, P., 1966. Causes of variations in the natural durability of wood.

Inherent factors and ageing and their effects on resistance to biological

attack. Material und Organismen (Suppl.) I (1), 151–162.

Tsunoda, K., 1990. The natural resistance of tropical woods against

biodeterioration. Wood Research 77, 18–27.

[ سه‌شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1391 ] [ 05:04 ب.ظ ] [ شهرام کاظمی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 66339